Politica de confidentialitate

Inlocuiti textul cu rosu, cu numele Magazinului/ Firmei dvs. (apoi stergeti acest rand.)


S.C.  Numele Magazinului dvs. S.R.L., denumită generic încele ce urmează și  Numele Magazinului dvs., în calitate de autor,proprietar, administrator al website-ului  Numele Magazinului dvs..ro, respectă caracterul privat și securitatea informațieifurnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiva datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezentaPolitică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de cătredumneavoastră se supune
 termenilor și condițiilor de utilizare și politicii deconfidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire laacestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

 Numele Magazinului dvs. își rezervă dreptul de aschimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului  Numele Magazinului dvs..ro, precum și prezentaPolitică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificareprealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru averifica Termenii și condițiile pe care le-ai agreat să le respecți.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabileși se aplică pentru toate website-urile din domeniul
 Numele Magazinului dvs. și pentru care S.C.  Numele Magazinului dvs. S.R.L. are calitatea deautor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele înprezent sau vor fi ulterior implementate) precum si website-ul  Numele Magazinului dvs..ro vor fi denumite generic,în mod individual sau colectiv, Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele lasingular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele caredenotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminininclud masculinul.


Definiții

a. date cu caracter personal -orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sauidentificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fiidentificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numărde identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității salefizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b.
 prelucrarea datelor cu caracter personal –orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cucaracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminaresau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea saudistrugerea;

c.
 stocarea – păstrarea pe orice fel de suport adatelor cu caracter personal culese;

d.
 sistem de evidență a datelor cu caracterpersonal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă,potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură esteorganizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată dupăcriterii funcționale ori geografice;

e.
 operator – orice persoană fizică sau juridică,de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice,instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul șimijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f.
 terț – orice persoană fizică sau juridică, dedrept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiileși structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorulori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă aoperatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g.
 destinatar – orice persoană fizică saujuridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice,instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluitedate, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li secomunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi consideratedestinatari;

h.
 date anonime – date care, datorită originii saumodalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoanăidentificată sau identificabilă;

i.
 date de tip “business contact” – date careinclud numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa emaila unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “businesscontact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j.
 date statistice – date care au fost obținute caurmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar carenu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusivpentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.


Colectarea de date cu caracter personal

 Numele Magazinului dvs. poate colecta de ladumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră șidacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ulwww.
NumeleMagazinului dvs..rocere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putemcontacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate înurmătoarele scopuri:

• Pentru a ne asiguracă pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
• Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sauprodusele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
• Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentrudvs.
• Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.


 Numele Magazinului dvs. colectează informații și leprelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorulSite-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.  Numele Magazinului dvs. poate folosi în cadrulSite-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarelescopuri:

• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
• Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a văfurniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuripentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosităpentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentrureferințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou. Adresadumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “businesscontact”, iar
 Numele Magazinului dvs. le va putea utiliza,inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

 Numele Magazinului dvs. poate dezvălui datele cucaracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau încazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a)conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor deproprietate ale  Numele Magazinului dvs. și ale site-urilor sale web,sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranțeipersonale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau apersoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm datecu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doaracele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

 NumeleMagazinului dvs. nuvinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.


Colectarea de date cu caracter personal peSite-ul  Numele Magazinului dvs..ro.

Suplimentarfață de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul  Numele Magazinului dvs..ro implică:

Formularele de plată online prezentatedumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul dinwebsite-urile comercianților web care folosesc soluția
 Numele Magazinului dvs. vor trebui completate cutoate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cucaracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate peSite-ul
 Numele Magazinului dvs..ro în următoarele scopuri:

• facturării produselor/serviciilor comandate decătre dumneavoastră;
• livrării acestora;

 Numele Magazinului dvs. nu colectează date pentruplățile online. Plățile online sunt efectuate prin servicii de tip “thirdparty” precum PayU și PayPal.

Datele cu caracter personal vor putea fidezvaluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privindfraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plătileonline, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse,respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prinintermediul Site-ului
 Numele Magazinuluidvs..rovă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C.  Numele Magazinului dvs. S.R.L., în calitateaacestuia de operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cunumărul xxxxx.


Utilizarea datelor statistice și dateloranonime

 Numele Magazinului dvs. poate folosi datelestatistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa deoperator în următoarele scopuri:

• realizării de analize/rapoarte;
• realizării de informări;
• publicării, promovării, ofertăriiproduselor/serviciilor oferite de către
 NumeleMagazinului dvs.


Securitatea datelor colectate

 Numele Magazinului dvs. utilizează metode șitehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților șiproceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cucaracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite suntprotejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinteadecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toateeforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cucaracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci șidacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre desecuritate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de cătresoluția
NumeleMagazinului dvs.este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.


Legături externe

Site-urilepot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului  Numele Magazinului dvs., website-uri care credem căle veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizitawebsite-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de  Numele Magazinului dvs.


Minori

 Numele Magazinului dvs. nu vinde produse și/sauservicii care să fie cumpărate de către minori.  NumeleMagazinului dvs.poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinateminorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesațiun Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau atutorelui legal.